Regulamin

REGULAMIN KLUBU BAŻANTOWO SPORT

WSTĘP

I.    PRZEPISY OGÓLNE

1.    Bażantowo Sport, jest obiektem sportowym (dalej: „Obiekt”) prowadzonym przez spółkę: 
„Millenium Sport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-750) przy ulicy Pijarskiej 1,3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377560, NIP: 954-27-17-650, REGON: 241861089, kapitał zakładowy 12.900.000,00 PLN wpłacony w całości zwaną dalej w Regulaminie „Millenium Sport”.
2.    Definicje pojęć:
a)    Formularz Aplikacyjny – dokument zawierający dane Członka Klubu lub Korzystającego oraz oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; 
b)    Umowa Członkowska – umowa zawarta pomiędzy Millenium Sport a klientem Millenium Sport określająca wzajemne prawa i obowiązki stron, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;  
c)    Członek Klubu – osoba, która: 
    a.    złożyła wypełniony Formularz Aplikacyjny i zawarła z Millenium Sport Umowę Członkowską, 
    b.    dokonała zapłaty za członkostwo zgodnie z Umową członkowską.
d)    Korzystający – osoba uprawniona do korzystania z płatnej części Obiektu w oparciu o Umowę Członkowską albo Karnet wstępu; 
e)    Karta członkowska – karta imienna wydawana Członkowi Klubu, potwierdzająca uprawnienie do korzystania z Obiektu; 
 f)    Karnet wstępu - dokument uprawniający do wstępu na teren Obiektu potwierdzający uiszczenie opłaty i uprawniający do wejścia na wykupioną strefę Obiektu.
g)    Cennik – obowiązujące w Obiekcie zestawienie cen za oferowane w Obiekcie produkty i usługi, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu;
h)    Opłata wpisowa – opłata pobierana za wydanie Karty członkowskiej nowemu Członkowi Klubu korzystającemu z Obiektu w oparciu o Umowy członkowskie, określona w Cenniku.
 i)    Opłata serwisowa – opłata pobierana za wydanie nowych Kart członkowskich w związku z ich wymianą, w tym wymianą spowodowaną wprowadzeniem systemu kontroli i bezpieczeństwa Obiektu, której wysokość określa Cennik.
3.    Osoba, która chce zostać Członkiem Klubu, zawiera umowę na korzystanie z Millenium Sport na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.    Godziny otwarcia Obiektu określone są na stronie internetowej Obiektu: www.sport.bazantowo.pl
5.    Dniami Wolnym w których Obiekt będzie nieczynny są: 1 stycznia, Niedziela Wielkanocna, 1 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia oraz inne dni, w których z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport Obiekt będzie zamknięty. Informacja o Dniach Wolnych będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
6.    Z powodu siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Millenium Sport godziny otwarcia Obiektu mogą zostać skrócone. Informacja o skróconych godzinach otwarcia będzie każdorazowo publikowana na stronie internetowej Obiektu.
7.    Przed rozpoczęciem zajęć Korzystający ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu Obiektu. Akceptacji Regulaminu dokonuje pełnoletni Korzystający albo rodzice lub prawni opiekunowie Korzystających, którzy nie ukończyli 18-go roku życia, poprzez oświadczenie w treści Umowy Członkowskiej lub Formularzu aplikacyjnym.
8.    Dzieci do lat 12, z zastrzeżeniem zorganizowanych zajęć z trenerem, mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką i na odpowiedzialność rodzica lub pełnoletniego opiekuna będącego Korzystającym. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletniego Korzystającego. 
9.    W celu identyfikacji Członka Klubu i zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze Obiektu, personel Obiektu może fotografować każdego nowego Członka Klubu przy zawieraniu Umowy Członkowskiej lub w przypadku zmian w procedurze systemu kontroli i bezpieczeństwa i przypisuje zdjęcie do konta Członka Klubu. Zdjęcie będzie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby identyfikacji Członka Klubu podczas przemieszczania się między strefami Obiektu.
10.    Millenium Sport jest uprawnione, podczas fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, do niezamierzonego utrwalania wizerunku Korzystających, o ile nie narusza to ich praw.
11.    Zabronione jest rejestrowanie obrazu i dźwięku na terenie Obiektu przez Korzystających i inne osoby przebywające w Obiekcie. 
12.    Obiekt jest częściowo monitorowany z wyłączeniem szatni oraz pomieszczeń sanitarnych.
13.    Na prośbę personelu Obiektu Korzystający powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość celem weryfikacji danych lub uprawnienia do posługiwania się Kartą członkowską. 
14.    Za korzystanie z poszczególnych części Obiektu pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem. Nieuprawnione wejście do części nieopłaconej uprawnia Millenium Sport do unieważnienia karty członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł. 
15.    Karta członkowska nie może być udostępniania osobom trzecim. W razie stwierdzenia przez personel Obiektu, że nieuprawniona osoba trzecia korzysta z Karty członkowskiej, Millenium Sport jest uprawnione do unieważnienia karty członkowskiej i naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 zł. 
16.    Korzystający jest świadomy, iż personel Obiektu nie dokonuje weryfikacji stanu zdrowia Korzystających, ani osób pozostających pod ich opieką. 
17.    Millenium Sport nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i w mieniu spowodowane z wyłącznej winy Korzystającego lub w wyniku działania siły wyższej.  
18.    Millenium Sport nie ubezpiecza Korzystających od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
19.    Przebywającym na terenie Obiektu, w tym Korzystającemu nie wolno:
    a)    palić papierosów lub innych wyrobów tytoniowych, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających oraz innych używek i/lub znajdować się pod ich wpływem, z wyłączeniem spożywania alkoholu w pubie i restauracji,
    b)    przebywać w pomieszczeniach dla personelu,
    c)    używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Millenium Sport, 
    d)    używać sprzętu, który nie jest udostępniony w ramach danej strefy (w szczególności siłowni, czy hali sportowej),
    e)    stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych osób, w tym biegać po korytarzach, schodach itp. ani wnosić przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie  Obiektu,
    f)    świadczyć jakichkolwiek usług bez pisemnej zgody Millenium Sport, w tym naklejania i pozostawiania reklam,
    g)    niszczyć mienia znajdującego się w Obiekcie.
    h)    wprowadzać zwierząt,
20.    Przebywający na terenie Obiektu, w tym Korzystający zobowiązani są do:
    a)    korzystania z poszczególnych części Obiektu, szatni oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie  Obiektu, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
    b)    stosowania się do zaleceń personelu Obiektu,
    c)    zachowania ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętu sportowego znajdującego się w Obiekcie,
    d)    używania stroju sportowego i właściwego dla danej nawierzchni zmiennego obuwia sportowego.
21.    W razie naruszania przez Korzystającego lub inną osobę przebywająca na terenie Obiektu postanowień Regulaminu, personel Obiektu może usunąć Korzystającego lub inną osobę z Obiektu oraz unieważnić Kartę członkowską. 
22.    W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Korzystającego Millenium Sport ma prawo unieważnić Kartę członkowską Korzystającego, rozwiązać Umowę Członkowską z Korzystającym oraz zastosować zakaz wstępu na teren Obiektu. W przypadku unieważnienia Karty członkowskiej lub rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystający otrzyma zwrot odpowiedniej części ceny za pozostały do wykorzystania okres wstępu do Obiektu, po potrąceniu należności Millenium Sport wynikających z Umowy Członkowskiej oraz z kosztów naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych przez Korzystającego. 
23.    Millenium Sport nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione przez Korzystającego na terenie Obiektu, także w szafkach. 
24.    W przypadku zawarcia Umowy Członkowskiej Korzystający ma możliwość zapłaty za cały okres trwania Umowy Członkowskiej z góry albo ratalnie. W przypadku płatności ratalnych pierwsza i ostatnia rata pobierane są przy podpisaniu Umowy Członkowskiej, natomiast każda kolejna rata jest płatna po upływie miesiąca, licząc od dnia podpisania Umowy Członkowskiej. 
25.    Millenium Sport może wypowiedzieć Umowę Członkowską z powodu rażącego naruszenia przez Korzystającego postanowień niniejszego Regulaminu albo nieuiszczenia w terminie należnych opłat. W razie wypowiedzenia Umowa Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkowstw opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie.
26.    Korzystający może wypowiedzieć Umowę Członkowską. W razie wypowiedzenia Umowa Członkowska ulega rozwiązaniu w najbliższym dniu, w którym upływa termin płatności kolejnej raty zgodnie z Umową członkowską, a w przypadku członkowstw opłaconych z góry za okres trwania Umowy Członkowskiej – w najbliższym dniu, w którym upływałby termin płatności raty przy systemie płatności ratalnych. Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie. 
27.    W razie wypowiedzenia Umowy Członkowskiej przez Millenium Sport z przyczyn leżących po stronie Millenium Sport, Millenium Sport zobowiązane będzie do zapłaty na rzecz Korzystającego kwoty stanowiącej równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej. 
28.    W razie wypowiedzenia umowy przez Korzystającego z przyczyn leżących po jego stronie, Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Millenium Sport kwoty stanowiącej równowartość opłaty za jeden miesiąc trwania Umowy Członkowskiej. 
29.    W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy Członkowskiej Korzystającemu przysługuje prawo do zwrotu części ceny za niewykorzystany okres Umowy Członkowskiej po potrąceniu ewentualnych kwot należnych Millenium Sport. 
30.    Za uprzednią zgodą Millenium Sport Korzystający może dokonać przelewu (cesji) praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy Członkowskiej.  
31.    Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do wszystkich pozostałych rozdziałów Regulaminu. 
32.    Millenium Sport może dokonywać zmian Regulaminu i jego Załączników w przypadku wprowadzenia nowych usług lub likwidacji usług oraz w przypadku zmiany cen usług.
33.    Nowy Regulamin i jego Załączniki obowiązują Korzystającego po upływie 7 dni od zawiadomienia Korzystającego o ich zmianie.  
34.    Stosując powszechnie dostępne rozwiązania elektroniczne oraz mając na uwadze potrzebę ochrony środowiska Millenium Sport, celem ograniczenia papierowych publikacji, komunikuje się z Korzystającymi za pośrednictwem strony internetowej www.sport.bazantowo.pl oraz korespondencji elektronicznej z adresu sport@bazantowo.pl.

II.    ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW TENISOWYCH BAŻANTOWO SPORT

1.    Z kortów tenisowych można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort. 
2.    Zabrania się wnoszenia na teren kortów: 
    a.    okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego, 
    b.    napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
3.    W przypadku uszkodzenia kortów tenisowych, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia kortów, Millenium Sport może obciążyć Korzystającego opłatą w wysokości 500 zł. 

III.    ZASADY DOTYCZĄCE STAŁYCH REZERWACJI KORTÓW TENISOWYCH

1.    Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania rocznej rezerwacji na powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem godzin. 
2.    Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej wykorzystania w innym terminie.

IV.    ZASADY DOTYCZĄCE KORTÓW DO SQUASHA 

1.    Z kortów squasowych można korzystać wyłącznie w obuwiu sportowym przeznaczonym do sportów halowych, z kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów (non-marking). W wypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wejścia na kort. 
2.    Zabrania się wnoszenia na teren kortów: 
    a)    okryć wierzchnich i innych przedmiotów z wyjątkiem sprzętu sportowego, 
    b)    napojów innych niż woda w plastikowej zakręcanej butelce.
3.    W przypadku uszkodzenia kortów tenisowych, w tym ich zabrudzenia w sposób wymagający zabiegów czyszczących lub innych, które spowodują konieczność zamknięcia kortów, Millenium Sport może obciążyć Korzystającego opłatą w wysokości 500 zł. 

V.    ZASADY DOTYCZĄCE STAŁYCH REZERWACJI KORTÓW DO SQUASHA

1.    Korzystający może dokonywać jednorazowej lub stałej rezerwacji kortów.
2.    Rezygnację z rezerwacji jednorazowej należy zgłosić co najmniej 24 godziny wcześniej. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 24 godziny przed grą lub braku odwołania, Millenium Sport ma prawo odmówić kolejnej rezerwacji Korzystającemu. 
3.    W przypadku organizacji turnieju lub z innych przyczyn zależnych od Millenium Sport, w których skorzystanie z kortów w ramach rezerwacji będzie niemożliwe, Millenium Sport powiadomi Korzystającego o tym fakcie telefonicznie lub drogą korespondencji e-mail, nie później niż 24 godziny przed terminem rezerwacji. Korzystający ma możliwość skorzystania z kortu w innym dostępnym terminie albo otrzymania vouchera na usługi sportowe w Obiekcie, z wyjątkiem usług instruktorskich.
4.    Korzystający, którzy zawarli Umowę Członkowską, są uprawnieni do dokonania stałej rezerwacji na powtarzające się, z góry określone dni i godziny tygodnia, w liczbie zgodnej z wykupionym pakietem godzin. 
5.    Niewykorzystanie przez Korzystającego danej rezerwacji nie uprawnia Korzystającego do jej wykorzystania w innym terminie.

VI.    ZASADY DOTYCZĄCE FITNESS KLUBU I SIŁOWNI

1.    Aktualny harmonogram zajęć fitness oraz informacje o zmianach w harmonogramie są umieszczone na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w Obiekcie. 
2.    Millenium Sport może odwołać zajęcia fitness w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby. 
3.    Korzystający z sali siłowni powinien: 
    a)    pokryć oparcie i siedzisko urządzeń ręcznikiem,
    b)    dezynfekować sprzęt uchwyty i czujniki cardio (bieżnie, rowery  itp.) po skończonym treningu,
4.    Korzystający z zajęć grupowych powinien pamiętać o: 
    a)    możliwości odmowy przez instruktora wstępu na zajęcia osobom spóźnionym,
    b)    rezerwowaniu zajęć na dwa dni przed danymi zajęciami,
    c)    dezynfekcji sprzętu po skończonych zajęciach.
5.    Pierwszeństwo wstępu na zajęcia mają osoby, które dokonały rezerwacji zgodnie z punktem 4 lit. b, a następnie osoby według kolejności zgłoszenia się na zajęcia. 
6.    Spóźnienie na zajęcia powoduje utratę rezerwacji. 
7.    Członek Klubu, który wykupił roczny wstęp na korzystanie z fitness klubu i siłowni może go zawiesić  dwa razy w ciągu tego roku. Całkowity okres zawieszenia nie może przekroczyć 30 dni.
8.    W czasie okresu zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z fitness klubu i siłowni.
9.    Do okresu rocznego wstępu na korzystanie z fitness klubu i siłowni przez Członka Klubu, dodawana jest bezpłatnie dodatkowa ilość dni wstępu równa okresowi zawieszenia.
10.    Za okres zawieszenia są pobierane opłaty w taki sam sposób jak poza okresem zawieszenia.
11.    O planowanym zawieszeniu wstępu Członek Klubu powinien zawiadomić Millenium Sport najpóźniej dzień przed planowanym zawieszeniem wstępu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego w recepcji Obiektu lub przesłanie wiadomości email na adres: sport@bażantowo.pl podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz okres zawieszenia. 
12.    Członek Klubu może dokonać zawieszenia wstępu jeśli nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Millenium Sport.

VII.    ZASADY DOTYCZĄCE KOMPLEKSU BASENOWEGO / KOMPLEKSU SAUN / STREFY RELAKSU

1.    W ciągu dnia na terenie basenu mogą odbywać się zajęcia zorganizowane dydaktyczno- rehabilitacyjne, podczas których część niecki jest niedostępna dla Korzystających. Grafik godzin ogólnodostępnych znajduje się na stronie internetowej Obiektu.
2.    Na terenie basenu i w saunach obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała. Na basenie zaleca się stosowanie czepków oraz okularów pływackich.
3.    Każdy Korzystający z basenu, w tym z jaccuzi, zobowiązany jest do starannego umycia ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp. 
4.    Zabrania się prowadzenia odpłatnych zajęć z nauki lub doskonalenia pływania przez Korzystającego.
5.    Dzieci w wieku do lat 2 na terenie basenu muszą używać specjalnych pielucho-majtek do pływania. 
6.    Personel Obiektu może odmówić wstępu na teren basenu Korzystającemu, który nie spełnia standardów higieny lub jego stan zdrowia pozwala stwierdzić, że nie powinien korzystać z ogólnodostępnego basenu.
7.    Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:
    a)    używania sprzętu ratowniczego i pływającego do celów innych niż jest przeznaczony,
    b)    skakania do wody oraz biegania i wtrącania do wody innych Korzystających,
    c)    spożywania artykułów żywnościowych, 
    d)    zanieczyszczania wody basenowej, w tym jaccuzi i saun.
8.    Aktualny harmonogram zajęć aqua i seansów saunowych oraz informacje o zmianach w harmonogramie są umieszczone na stronie internetowej Obiektu i w gablocie informacyjnej w Obiekcie.. 
9.    Millenium Sport może odwołać zajęcia aqua lub seanse saunowe  w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby. 
10.    Członek Klubu, który wykupił roczny wstęp na korzystanie z kompleksu basenowego, kompleksu saun i strefy relaksu może go zawiesić dwa razy w ciągu tego roku. Całkowity okres zawieszenia nie może przekroczyć 30 dni.
11.    W czasie okresu zawieszenia Członek Klubu nie może korzystać z kompleksu basenowego, kompleksu saun i strefy relaksu.
12.    Do okresu rocznego wstępu na korzystanie z kompleksu basenowego, kompleksu saun i strefy relaksu przez Członka Klubu, dodawana jest bezpłatnie dodatkowa ilość dni wstępu równa okresowi zawieszenia.
13.    Za okres zawieszenia są pobierane opłaty w taki sam sposób jak poza okresem zawieszenia.
14.    O planowanym zawieszeniu wstępu Członek Klubu powinien zawiadomić Millenium Sport najpóźniej dzień przed planowanym zawieszeniem wstępu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego w recepcji Obiektu lub przesłanie wiadomości email na adres: sport@bażantowo.pl podając: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz okres zawieszenia.  
15.    Członek Klubu może dokonać zawieszenia wstępu jeśli nie zalega z żadnymi płatnościami na rzecz Millenium Sport.
 
 a.    Zachowanie w saunie

16.    Do sauny należy wchodzić boso. 
17.    Z sauny suchej można korzystać jedynie z użyciem ręcznika w taki sposób aby powierzchnia ciała nie stykała się z drewnianymi elementami sauny. 
18.    W oznaczonych strefach – „dla kobiet”– mogą przebywać jedynie kobiety. 
19.    Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy saun. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu pieca ani na nim.
20.    Nie wolno wykonywać masaży z użyciem szczotek.

 a.    Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun

21.    Z foteli i leżaków w strefie relaksu można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem lub płaszczem kąpielowym.
22.    W strefie saun Korzystający powinien zachowywać się w sposób niezakłócający wypoczynku pozostałym osobom. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. 
23.    Przed wejściem do wszystkich basenów i jacuzzi, jak również przed skorzystaniem z foteli i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.

VIII.    ZASADY DOTYCZĄCE HALI SPORTOWEJ 

1.    Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych znajdujących się w hali sportowej. 
2.    Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno korzystać ze ściany wspinaczkowej znajdującej się na terenie hali sportowej. 
3.    Korzystającym z widowni hali sportowej zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu na terenie widowni i płycie boiska. 
4.    Na terenie hali  sportowej obowiązuje zakaz wnoszenia oraz spożywania produktów spożywczych. 
5.    Na terenie płyty hali sportowej może przebywać wyłącznie Korzystający ubrany w strój sportowy i obuwie sportowe przeznaczone do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów. W przypadku braku odpowiedniego obuwia personel Obiektu może odmówić wstępu na halę.

IX.    ZASADY DOTYCZĄCE PARKINGU PODZIEMNEGO I NAZIEMNEGO W BAŻANTOWO SPORT

1.    Parkingi nie są strzeżone.
2.    Korzystanie z parking wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem. 
3.    Na terenie parkingu wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 10 km/h.
4.    Na terenie parkingu dozwolone jest parkowanie pojazdu jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Zaparkowanie pojazdu na dwóch lub więcej miejscach postojowych spowoduje naliczenie opłaty, zgodnie z Cennikiem, za każde zajęte miejsce.
5.    Zabrania się wjazdu na parking pojazdami wyposażonymi w instalację gazową.
6.    Doba parkingowa kończy się o godzinie 14:00.

Katowice dnia 10.02.2017r., Prezes Zarządu

 

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisów sport.bazantowo.pl oraz hotel.bazantowo.pl:

Wypełniając obowiązek informacyjny w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), informujemy że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Millenium Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ul. Pijarska 1, 3, 40-750 Katowice, nr telefonu: 32 / 3502093, adres email: sport@bazantowo.pl;

2) Podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja przez Millenium Sport umowy na Państwa rzecz oraz w pozostałym zakresie wyrażona powyżej zgoda; 
3) Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby realizacji na moją rzecz celów opisanych powyżej;
4) Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
5) Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6) Dane będą przechowywane przez okres realizacji celów, których dotyczy niniejsze oświadczenie;
7) Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne;
8) Jesteście Państwo uprawnieni do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Instytucji Nadzorczej w zakresie Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
10) Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MILLENIUM SPORT SP. Z O.O. W KATOWICACH

Zarząd spółki Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejestrowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000377560 (dalej „Millenium Sport”) działając w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024), a także Zarządzenie Millenium Sport z dnia 16.02.2018 przyjmuje niniejszą Politykę ochrony danych osobowych (dalej „Politykę bezpieczeństwa”).

I. Postanowienia wstępne

Polityka bezpieczeństwa jest szczegółowym zbiorem zasad zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych w Millenium Sport Sp. z o.o.

Postanowienia niniejszego dokumentu zobowiązany jest znać i przestrzegać każdy pracownik Millenium Sport oraz każda osoba upoważniona do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych.

Zarząd Millenium Sport deklaruje szczególne zaangażowanie w zapewnienie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę w zgodzie z przepisami prawa, celem niniejszej Polityki bezpieczeństwa jest zapewnienie należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych w szczególności poprzez zagwarantowanie zgodności działania z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

II. Stosowane pojęcia

 1. Administrator danych – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych - Millenium Sport sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Pijarskiej 1, 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000377560, REGON: 241861089.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymaga to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 3. Administrator Systemów Informatycznych (ASI) – osoba wyznaczona przez Zarząd  odpowiedzialna za zarządzanie systemami informatycznymi i stosowanie środków technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe.
 4. Osoba upoważniona – osoba posiadająca formalne upoważnienie nadane przez Administratora danych, uprawniona do przetwarzania danych osobowych.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

III. Zasady bezpieczeństwa

Millenium Sport przetwarza dane osobowe:

 1. W sposób zapewniający zgodność z prawem – każde przetwarzanie danych osobowych musi opierać się na podstawie określonej w obowiązujących przepisach prawa, a także sposób przetwarzania odpowiada przepisom prawa. W przypadku przetwarzania Danych osobowych w oparciu o zgodę osoby, której dotyczą, zgoda powinna być udzielona na piśmie oraz być wyraźna, wskazująca cel, zakres i podmiot przetwarzający dane.
 2. W sposób związany celem – zbieranie Danych osobowych powinno być dokonywane wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i Dane osobowe nie mogą być poddawane dalszemu zbieraniu niezgodnemu z tymi celami. Przy zbieraniu Danych osobowych nie można pominąć lub zataić celu ich zbierania, cel zbierania Danych osobowych  powinien zostać zakomunikowany przed zebraniem danych oraz niedopuszczalne jest uzależnienie zawarcie umowy, w tym umów z klientami, od wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych innych celach niż związanych z umową.
 3. W sposób zapewniający ich merytoryczną poprawność – przetwarzane Dane osobowe powinny być zgodne z prawdą, kompletne i aktualne. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie jeżeli wiarygodność źródła Danych osobowych nie budzi wątpliwości. Prawdziwość danych podlega weryfikacji na żądanie osoby uprawnionej oraz w ramach czynności kontrolnych wskazanych w pkt X, a także w przypadku powzięcia przez Osoby upoważnione wątpliwości co do prawdziwości Danych osobowych lub wiarygodności ich źródła. O dalszym uaktualnieniu lub sprostowaniu Danych osobowych Millenium Sport jest zobowiązany poinformować innych administratorów danych osobowych którym powierzył dane.
 4. W sposób adekwatny – Millenium Sport przetwarza tylko takiego rodzaju Dane Osobowe i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych (tj. odpowiadają minimum niezbędnemu dla realizacji założonych celów). Adekwatność Danych osobowych powinna być oceniana najpóźniej z chwilą ich zbierania. W szczególności Dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas tj. bez wykazania ich celowości i niezbędności dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów.
 5. W sposób ograniczony czasowo – po osiągnięciu celu przetwarzania Dane osobowe powinny zostać usunięte, zanonimizowane lub też przekazane podmiotowi uprawnionemu ustawowo do ich przejęcia od administratorów danych. Millennium Sport nadzoruje zawartość zbiorów danych pod kątem konieczności usuwania Danych osobowych w ramach czynności sprawdzenia.
 6. W sposób zapewniający integralność i poufność danych – Danym Osobowym zapewnia się  odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 7. Millenium Sport jest zobowiązane by móc wykazać, że przestrzega wszystkich ww. zasad w stosunku do każdej dokonywanej u siebie czynności przetwarzania danych.

IV. Osoby biorące udział w przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator Danych

Sprawy Administratora Danych – Millenium Sport prowadzi Zarząd Millenium Sport. 

Zarząd Millenium Sport:

 • uchwala oraz zmienia Politykę bezpieczeństwa;
 • wydaje upoważnienia do wykonywania funkcji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • ustanawia treść załączników do Polityki bezpieczeństwa;
 • ustanawia wzory stosowanych pouczeń, zgód, regulaminów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Członkowie Zarządu Millenium Sport mają także kompetencje do działania samodzielnie we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych niezastrzeżonych dla innych osób lub uchwały Zarządu. 

Zarząd Millenium Sport może upoważnić wybraną przez siebie osobę do wykonywania praw i obowiązków Millenium Sport jako administratora danych osobowych określonych w niniejszej Polityce. Wszędzie tam w niniejszej Polityce, gdzie jest mowa o Administratorze Danych lub o Zarządzie Millenium Sport należy rozumieć, że zapisy te mają także zastosowanie do osób upoważnionych przez Zarząd Millenium Sport do wykonywania praw i obowiązków Millenium Sport jako administratora danych osobowych.

2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Millenium Sport nie został ustanowiony Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ustanowienie Administratora Bezpieczeństwa Informacji / Inspektora Ochrony Danych Osobowych wymaga dostosowania postanowień niniejszej Polityki.

Millenium Sport nie ma obowiązku prawnego ustanowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator Systemów Informatycznych

Administrator Systemów Informatycznych ustanawiany jest uchwałą Zarządu Millenium Sport przy akceptacji jej treści przez osobę powołaną do pełnienia funkcji Administratora Systemów Informatycznych. 

Do obowiązków Administratora Systemów Informatycznych zalicza się:

 • nadzór nad nadawaniem uprawnień do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • nadzór nad stosowaniem środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, a w szczególności przeciwdziałających dostępowi osób niepowołanych do tych systemów,
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
 • identyfikacja i analiza zagrożeń oraz ocena ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych i tradycyjnych.

4. Osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych oraz pracownicy

 • Każda Osoba upoważniona jest odpowiedzialna za przetwarzanie Danych osobowych w zakresie upoważnienia i zobowiązana jest do ich ochrony w sposób zgodny z przepisami Ustawy, Rozporządzenia, Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 • Osoba upoważniona zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Obowiązek ten istnieje także po ustaniu zatrudnienia.
 • Za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w określonym zbiorze, indywidualną odpowiedzialność ponosi przede wszystkim każda Osoba upoważniona mająca dostęp do danych.
 • Pracownicy mający dostęp do danych osobowych nie mogą ich ujawniać zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, w sposób wykraczający poza czynności związane z ich przetwarzaniem w zakresie obowiązków służbowych, w ramach udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych. Powyższe stosuje się odpowiednio do pozostałych Osób upoważnionych.
 • W miejscu przetwarzania danych osobowych utrwalonych w formie papierowej pracownicy oraz pozostałe Osoby upoważnione zobowiązani są do stosowania zasady tzw. „czystego biurka”. Zasada ta oznacza nie pozostawianie materiałów zawierających dane osobowe w miejscu umożliwiającym fizyczny dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Za realizację powyższej zasady odpowiedzialny jest na swym stanowisku każdy z pracowników oraz każda z Osób upoważnionych.
 • Niszczenie brudnopisów, błędnych lub zbędnych kopii materiałów zawierających dane osobowe musi odbywać się w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartej w nich treści, np. z wykorzystaniem niszczarek.
 • Niedopuszczalne jest wynoszenie materiałów zawierających dane osobowe poza obszar ich przetwarzania bez związku z wykonywaniem czynności służbowych. Za bezpieczeństwo i zwrot materiałów zawierających dane osobowe odpowiada w tym przypadku osoba dokonująca ich wyniesienia oraz jej bezpośredni przełożony.
 • Przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniu, w którym przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne tylko w obecności Osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych, chyba że dane te są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed dostępem.
 • Osoby upoważnione zobowiązane są do zamykania na klucz wszelkich pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład obszarów, w których przetwarzane są Dane osobowe w czasie ich chwilowej nieobecności w pomieszczeniu pracy, jak i po jej zakończeniu, a klucze nie mogą być pozostawione w zamku w drzwiach. Osoby upoważnione zobowiązane są do dołożenia należytej staranności w celu zabezpieczenia posiadanych kluczy przed nieuprawnionym dostępem.
 • Osoby upoważnione zobowiązane są do bieżącej oceny, czy przetwarzane przez nich dane osobowe są niezbędne dla wykonywanych przez nich zadań. W przypadku stwierdzenia przez Osobę upoważnioną, że przetwarza ona dane osobowe w zakresie szerszym niż zakres niezbędny dla wykonywania przez nią zadań, Osoba upoważniona jest zobowiązana zgłosić taką okoliczność przełożonemu, lub Administratorowi Danych. 
 • Naruszenie postanowień niniejszej Polityki w tym postanowień określonych powyżej stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.

Wyciąg z niniejszej Polityki zawierający treść niniejszego punktu przedstawiany jest Osobie upoważnionej wraz z dokumentem upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

...

VI.REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 • Millenium Sport prowadzi rejestr czynności przetwarzania. Rejestr prowadzony jest przez osobę o której mowa w pkt VIII.1 niniejszej Polityki. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych, a jeżeli nie jest to możliwe kryteria ustalania okresu przechowywania danych;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli dotyczy.

VII. UPOWARZENIENIA DO PRZETWARZANIA

 1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych.
 2. Upoważnienia do przetwarzania danych w Systemie Informatycznym nadawane są zgodnie z procedurą opisaną w pkt 1 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
 3. Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych jest zależny od zajmowanego stanowiska i wynikającego stąd zakresu obowiązków, określonego w zakresie obowiązków tej osoby, związanych z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
 4. Indywidualne upoważnienia są nadawane i odwoływane przez Zarząd Millenium Sport. Nadanie upoważnienia następuje na wniosek bezpośredniego przełożonego osoby lub z inicjatywy Zarządu, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych.
 5. Zarząd Millenium Sport nadaje upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Polityki wraz z wręczeniem upoważnienia, zapoznaje się osobę upoważnioną z przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odbiera od tej osoby oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Polityki.
 6. Upoważnienia oraz oświadczenia, o których mowa powyżej przechowywane są w aktach osobowych pracownika, upoważnienia obowiązują do czasu ustania stosunku pracy, zmiany stanowiska pracy lub obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o ile nie zostały uprzednio odwołane.

...

​X.UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz osobom, których dotyczą.
 2. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu Millenium Sport.
 3. Informacje zawierające Dane osobowe powinny być przekazywane uprawnionym podmiotom lub osobom za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym
  za pokwitowaniem odbioru lub innym bezpiecznym sposobem, określonym wymogiem prawnym lub umową.
 4. Udostępniając dane osobowe innym podmiotom należy odnotować informacje
  o udostępnieniu bezpośrednio w systemie informatycznym, z którego udostępniono dane lub w inny zatwierdzony sposób. Odnotować należy: informacje o odbiorcy danych, dacie i zakresie udostępnionych danych osobowych.
 5. Udostępniając dane osobowe należy zaznaczyć, że można je wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

...

XIII.REALIZACJA PRAW OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. W celu realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, wszystkie wystąpienia, wnioski lub pisma osób, których Dane osobowe są przetwarzane zawierające w szczególności żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, twierdzenie kwestionujące prawidłowość danych, udostępnienia danych w celu ich przesłania innemu administratorowi, a także sprzeciwy wobec przetwarzania danych kierowane są do osoby o której mowa pkt VIII.1.
 2. W celu realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą, osoba o której mowa w pkt VIII.1 dokonuje weryfikacji wystąpień, wniosków, pism i sprzeciwów o których mowa w ust. 1 i następnie wydaje następujące dyspozycje w zakresie:
 • Udostępnienia informacji osobie, której dane dotyczą;
 • Sprostowania lub uzupełnienia danych;
 • Usunięcia danych;
 • Ograniczenia przetwarzania danych;
 • Przygotowania danych do przesłania innemu administratorowi;
 • Przesłania danych innemu administratorowi.
 1. W przypadku danych przetwarzanych w systemie informatycznym dyspozycje te kierowane są do Administratora Systemów Informatycznych.
 2. System informatyczny stosowany do przetwarzania danych powinien posiadać funkcjonalności pozwalające na wypełnienie przez Millenium Sport praw o których mowa w ust. 1.

XVI. OKRESLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI, INTEGRALNOŚCI I ROZLICZALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Definicje:           
  1. Poufność – zapewnienie, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom,
  2. Integralność – zapewnienie, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
  3. Rozliczalność – zapewnienie, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi.
  4. Opracowano i wdrożono Politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
  5. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczono jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienia nadane przez Zarząd Millenium Sport,
 2. Osoba wskazana przez Zarząd Millenium Sport prowadzi na bieżąco rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Środki ochrony fizycznej danych:
  1. klucze do pomieszczeń wydawane są wyłącznie osobom upoważnionym,
  2. podczas nieobecności osób uprawnionych, pomieszczenia w których są przetwarzane dane osobowe są zamykane na klucz,
  3. urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki, zawierające dane osobowe przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie lub odczytanie,
  4. zbiór danych osobowych w formie papierowej jest przechowywany w zamykanej na klucz szafie,
  5. kopie zapasowe/archiwalne zbioru danych osobowych są przechowywane w zamkniętej szafie,
  6. dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.
 4. Środki organizacyjne:
  1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z niniejszym dokumentem oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  2. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy,
  3. przebywanie w pomieszczeniach osób nieupoważnionych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania tych danych,
  4. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez pracowników obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu i przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.
 5. Zabezpieczenie dostępu do urządzeń mobilnych wykorzystywanych do przetwarzania danych (notebooki).
  1. komputery przenośne, po zakończeniu pracy, zamykane są na klucz w szafach.
  2. dane osobowe klientów nie są przenoszone na telefony komórkowe.
 6. Środki bezpieczeństwa obowiązujące w systemie informatycznym:
  1. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  2. Metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z zarządzaniem i użytkowaniem środkami uwierzytelniania określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  3. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  4. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  5. Procedury dotyczące przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopii zapasowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  6. Zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym .
  7. Zapewnienie odnotowania informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia.
  8. Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych określone w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
  9. Wdrożenie pozostałych zasad ochrony systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych określonych w pkt 9 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

PLIKI COOKIES 

 • Informacje ogólne o Operatorze i pozyskiwaniu informacji
  • Operatorem Serwisu sport.bazantowo.pl oraz hotel.bazantowo.pl (zwanych dalej „Serwisami”) jest Millenium Sport Sp. z o.o., ul. Pijarska 1,3, 40-750 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377560 (zwana dalej „Operatorem”).
  • Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Użytkowników plików cookies (tzw. „ciasteczek”), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkowników Serwisów, także poprzez stosowne skonfigurowanie przeglądarki internetowej,
   • poprzez dobrowolne wprowadzanie informacji przez Użytkowników Serwisów w formularzach dostępnych na witrynach internetowych w domenie bazantowo.pl oraz millenium-inwestycje.pl,
   • poprzez gromadzenie danych (logów) z serwera przez OVH sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286) – przedsiębiorstwo zajmujące się hostingiem, na którego serwerach znajdują się strona internetowe prowadzone przez Operatora.
 • ​​Pliki cookies, zasady i sposób ich wykorzystywania
  • Serwis korzysta z plików cookies (inaczej: „ciasteczek”).​​
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (na przykład: komputerze bądź tablecie) Użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • ​Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisów.​
  • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz optymalizację ich wydajności,
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisów po zalogowaniu, a także zapamiętania preferencji Użytkownika w związku z korzystaniem z funkcjonalności Serwisów,
   • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisów w ogóle,
   • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google, z której usług korzysta Operator.
  • ​​W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika za pomocą odpowiedniej opcji w oprogramowaniu.
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe, jak również inne oprogramowanie umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies z poziomu oprogramowania, w zależności od preferencji Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
  • Pliki cookies mogą być również zamieszczane i wykorzystywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów ;także przez współpracujących z Operatorem Serwisów reklamodawców oraz partnerów w ramach dopuszczonych przez ustawienia oprogramowania Użytkownika Serwisów dotyczące plików cookies.
  • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 • ​​​​​Informacje w formularzach oraz sposób ich wykorzystywania
  • ​​Serwis zbiera i przechowuje informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika (na przykład w formularzach) w trakcie korzystania z Serwisów.
  • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  • Dane podane w formularzu bądź formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  • Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
  • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w określonym zakresie, wynikającym z charakteru zgłoszenia zawartego w formularzu, współpracuje.
  • W przypadku podania w formularzu informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisów stosuje się przepisy tej ustawy, w szczególności w zakresie poinformowania Użytkownika o celu i zakresie zbierania danych, jak i możliwości poprawiania ich oraz usuwania przez Użytkownika w przypadkach przewidzianych Ustawą.
 • Informacje pozyskiwane przez serwer (in. logi serwera)
  • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają rejestracji i przechowywaniu przez serwery obsługujące witryny należące do Operatora. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisami oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • nformacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika,
   • informacje o adresie IP.
  • ​Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  • Dane powyższe są wykorzystywane przez operatora hostingu jedynie dla celów administrowania serwerem oraz poprawy jakości świadczonych usług.
 • Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym
  • Dane Użytkowników podlegają udostępnianiu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych przez obowiązujące w chwili udostępnienia danych przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
  • Dane umożliwiające identyfikację Użytkownika są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby, z zastrzeżeniem pkt. 3.
  • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • Zmiana zakresu wykorzystywania plików cookies oraz cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie
  • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  • W większości przeglądarek internetowych możliwe jest nadto inne (np. warunkowe) ustalenie sposobu wykorzystywania plików cookies.
  • W zależności od stopnia zablokowania plików cookies, mo